Visie

Als gemeente zijn wij een klein stukje van de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus. Wij vormen één grote familie waarin Hij centraal staat. We willen Hem bekendmaken aan de mensen om ons heen en verlangen ernaar dat God veel van zijn Zoon terugziet in ons als gemeente en in het leven van iedere gelovige afzonderlijk. De Bijbel is voor ons het Woord van God van kaft tot kaft en is daarom bepalend voor al ons doen en laten. Onze achtergrond ligt in de traditie van de Vergadering van Gelovigen. Bij de keuzes met betrekking tot de inrichting van het gemeenteleven, willen we voortbouwen op de positieve elementen uit die traditie. Deze visie schetst in grote lijnen hoe wij als gemeente er uit willen zien. Onze plannen en activiteiten voor de komende jaren hebben tot doel deze schets zo goed mogelijk in te kleuren.

Huiskringen

(Huis)kringen vormen de bouwstenen van de gemeente. Het gemeenteleven vindt door de week zijn invulling in deze kringen. Ieder gemeentelid (van baby tot bejaarde) is ondergebracht bij een kring. Vanuit de kringen is er zorg voor elkaar, wordt er gebeden voor elkaar en voor de gemeente en vindt er overdracht van kennis plaats. Daarnaast staan kringen open voor nieuwkomers.


Zorg en dienstbaarheid

Ieder gemeentelid is waardevol en kostbaar voor God en heeft daarom recht op onze zorg en praktische dienstbaarheid. De kringen zijn hiervoor de eerst aangewezen plek. Wanneer de vermogens van de kring niet toereikend zijn, helpen we elkaar als gemeente door het gezamenlijk mogelijk maken van uitgebreidere zorg en/of meer gespecialiseerde hulpverlening.


Onderwijs

Iedereen heeft op zijn of haar niveau zuiver en duidelijk bijbels onderwijs nodig om geestelijk te kunnen groeien. Dit onderwijs is voor iedereen beschikbaar waarbij er een gezond evenwicht is tussen theorie en praktijk. Levende voorbeelden zijn dikwijls de beste vorm van onderwijs, we zetten ons daarom in zelf levende voorbeelden te zijn/worden voor de ander.


Gaven en bedieningen

We geloven dat God aan ieder van ons gaven heeft gegeven die in een bepaalde bediening gebruikt kunnen worden. We helpen en stimuleren elkaar bij het vinden van onze bediening(en) waarin we de door God gegeven gaven kunnen inzetten, tot welzijn van ons allen.


Rol van de gemeente naar buiten

Gods liefde gaat uit naar verloren zondaars! Als verloste zondaars mogen wij deze liefde uitdragen op allerlei manieren. We staan daarbij open voor nieuwe mogelijkheden om kinderen, ongelovigen of randkerkelijken te bereiken met het evangelie, zowel rondom het Eykpunt als in de regio’s waarin we wonen. Het gebouw in Utrecht vormt een belangrijk element als uitvalsbasis en centrum van activiteiten. Daarnaast hebben we contacten met andere gemeenten en zijn we beschikbaar voor het verlenen van praktische hulp aan mensen buiten de gemeente.


Gebed

Wij vormen een biddende gemeente waarbij het gebed, indien nodig, door vasten ondersteund wordt. Daarbij staan we open voor nieuwe manieren om gebedspunten onder de aandacht van elkaar te brengen. Het gezamenlijk gebed in de kringen staat centraal. In bijzonder gevallen komt de gemeente als geheel bij elkaar om te bidden.


Zondagse samenkomsten

Het hoogtepunt van de week is de zondag wanneer we samen als gemeente bij elkaar zijn. Op die dag brengen we in een eredienst (aanbiddingdienst) de Here Jezus in herinnering rondom het avondmaal en luisteren we samen naar een boodschap uit het Woord van God. De diensten vertonen samenhang en worden gekenmerkt door eerbied voor God, respect voor elkaar, en door echtheid en vrijheid. De kinderen nemen een bijzondere plaats in op deze dag en samen ervaren we wat het is om één grote familie van God te zijn!