Filadelfia

Filadelfia zending (FZ) werd in 1953 opgericht voor het zendingswerk van de Nederlandse 'Open' Vergaderingen van Gelovigen. De naam werd ontleend aan Openbaringen 3:8. De zendingsorganisatie was, en is tot de dag van vandaag een dienstverlenend orgaan ten behoeve van zending en evangelisatie.

Missie

De missie van FZ wordt nu, anno 2010, als volgt omschreven:

FZ adviseert, ondersteunt en verleent hulp met een Christelijk perspectief. Die 3 taken kunnen betrekking hebben op werkers en zendelingen die een roeping van de Heer hebben, maar ook op een uitzendende gemeente of een thuisfrontcomité die hulp nodig heeft om zending mogelijk te maken.

FZ gebruikt haar beginsel- en identiteitsverklaring om te toetsen of de gemeente, zendeling enz. past bij 'onze' Bijbelse uitgangspunten. Daarmee is de doelgroep niet direct opgehangen aan een kerkelijke denominatie, maar meer aan het principe: 'Bijbelgetrouwe geloofsverkondiging in woord en daad.' FZ is lid van de EZA (Evangelische Zendingsalliantie)

Werkers/zendelingen

 • Anna, Azie (om veiligheidsredenen gefingeerd)
 • Maria, Centraal Azië (om veiligheidsredenen gefingeerd)
 • Henk Kreuger, Frans Guyana
 • Jannie Kruize, Mozambique
 • Peter en Monica Kozar, Slowakije
 • Hans en Encarnita van Bemmelen, Spanje
 • X en Y, Spanje
 • Leen en Gea Schonewille, Spanje
 • Joyce Bijlhout, Suriname
 • Kovina en Gertrude Mutenda, Zambia
 • Kees en Joke Terpstra, Nederland
 • Jan en Fenna Brouwer, Nederland

Bestuur

 • Voorzitter: Piet A. Verkerk ( email: verkerkp @ hetnet . nl )
 • Secretaris: Lex Klein Haneveld ( email: secretariaat @ filadelfia-zending . nl )
 • Penningmeester: L. Bloem ( email: l . bloem @ online . nl )

Eredienst

9:30 - 10:45

Wanneer u als gast in de Gemeente wilt deelnemen aan het Avondmaal, bent u daarvoor van harte uitgenodigd, op voorwaarde dat u door geloof zeker weet dat u een kind van God bent en Jezus Christus kent als uw Verlosser en Heer. Verder gaan wij ervan uit dat u lid bent van een bestaande Gemeente (kerk), dat u daar eveneens aan het Avondmaal deelneemt en in vrede en harmonie leeft met uw eigen gemeente.

Woordbediening

11:00 - 12:00

Na de Eredienst volgt er een korte koffiepauze waarna we met elkaar de Bijbel open doen. Voor de leeftijdsgroepen van 4-6, 7-9 en 10-11 jaar wordt er in dat moment een zondagsschool gehouden waar zij op eigen niveau onderwijs ontvangen.